Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu estetikderm.sk a zároveň správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť EstetikDerm KE s.r.o. so sídlom Mäsiarska 57/A, 04001 Košice IČO: 54521769 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro vložka č.38367/V. 

Obsah:

 • Účel spracovania osobných údajov spoločnosťou EstetikDerm 
 • Osobné údaje, ktoré sú spracované 
 • Oprávnenie spracovávania osobných údajov 
 • Subjekty, ktorým poskytujeme spracovávane osobné údaje
 • Obráťte sa na nás
 • Doba spracovania osobných údajov 

Účel spracovania osobných údajov spoločnosťou EstetikDerm 

Osobné údaje spracovávame za účelom,  poskytnutia  služieb e-shopu estetikderm.sk Na platné uzatvorenie kúpnej zmluvu, tj. aby ste mohli nakúpiť na našom e-shope etsteikderm.sk,  je spotrebiteľ je povinný zadať svoje identifikačné údaje. Toto je zákonným dôvodom spracovania osobných údajov, na ktorý nepotrebujeme osobitný súhlas. Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých služieb a práv spotrebiteľa, napr. Vrátenie tovaru, reklamácia. Takýmto spôsobom budem Vaše osobné údaje spracovávanie po dobu troch rokov. Zo zákona vyplýva naša povinnosť uchovávať vaše údaje vo forme daňové doklady, faktúry. Posledným účelom spracovania osobných údajov je možnosť registrácie zákazníka, kde uvádza osobné údaje potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sú spracovávané 

Spracovávame iba nevyhnutne potrebné základné údaje, a to identifikačné údaje (meno a priezvisko, IP adresu, adresu bydliska alebo sídla, prípadne tiež doručovaciu adresu, IČO, DIČ) a kontaktné údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefónne číslo. Ďalej spracovávame údaje o Vami vykonanom nákupe či o poskytnutých službách, vrátane prípadnej komunikácie, najmä ak sa týka reklamácia, vrátenie tovaru či uplatňovanie Vašich práv. 

Oprávnenie spracovávania osobných údajov 

Spracovanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracovania. Spracovanie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy. Ďalším zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorá je nám uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Subjekty, ktorým poskytujeme spracovávané osobné údaje

Spoločnosť EstetikDerm poskytuje osobné údaje: 

 • poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov
 • poskytovateľom servisných, poštových a prepravných služieb
 • niektoré osobné údaje môžu byť na požiadanie odovzdávané príslušným orgánom verejnej moci

Osoby, ktorým sa údaje prenášajú, nie sú oprávnené tieto údaje spracovávať na iný účel a ani ich odovzdávať akékoľvek ďalšie osobe bez súhlasu alebo pokynu spoločnosti EstetikDerm, ibaže na to majú zákonný dôvod. 

Obráťte sa na nás : 

Máte právo na opravu osobných údajov, tj. môžete sa obrátiť na spoločnosť EstetikDerm so žiadosťou o opravu, ak údaje, ktoré o Vás spoločnosť EstetikDermvedie, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. 

Máte právo na vymazanie osobných údajov, tj. Môžete sa nás  obrátiť  so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou EstetikDerm boli vymazané v týchto prípadoch : 

 • údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané
 • ak ste odvolal / a súhlas so spracovaním údajov
 • údaje nezákonne spracované 
 • údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo (v) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, tj. Môžete sa obrátiť na spoločnosť EstetikDerm, aby obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov v  týchto prípadoch : 

 • popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo 
 • spracovanie údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj, alebo 
 • budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenie Vašich
 • nárokov, hoci už bol splnený účel, pre ktorý spoločnosť EstetikDerm údaje spracovávala, alebo 
 • ste vzniesol / a námietku proti spracovaniu a zatiaľ nebolo overené, či oprávnený záujem spoločnosti EstetikDerm prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami. 

Môžete sa obrátiť na spoločnosť EstetikDerm, aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi. K prenosu údaje môže dôjsť jedine v prípade, že spracovanie je založené na uzatvorenej zmluve. Ak uplatníte niektoré z práv týkajúcich sa osobných údajov, má spoločnosť EstetikDerm právo žiadať preukázanie Vašej totožnosti. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má spoločnosť EstetikDerm právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá.

Doba spracovania osobných údajov 

Doba spracovania osobných údajov je pri uzatvorení lúpnej zmluvy je 3 roky. Doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je ďalej daná našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré nám ukladá zákon.